general terms

The general terms stated below are in Dutch. For an English translation, please contact me.

Algemene voorwaarden annelyze
Lede, 08/05/2011

0. Algemeen

0.1 annelyze is de onderneming uitgebaat door Annelies Van Extergem als éénmanszaak, verder genoemd “annelyze”.
0.2 Het aanvaarden van een overeenkomst kan in verschillende vormen gebeuren: ondertekenen van een offerte, aanvaarden van een factuur, bevestigen van een opdracht via e-mail, ... (niet beperkende lijst). Al deze vormen worden verder vernoemd als het “aanvaarden” van een overeenkomst.

1. Toepassingsgebied

1.1 Bij het aanvaarden van een overeenkomst met annelyze erkent de klant dat hij/zij de algemene voorwaarden heeft gelezen, hiermee akkoord gaat en afziet van zijn/haar eigen voorwaarden.
1.2 De algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van en overeenkomsten met annelyze.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk bij een wederzijds aanvaardde overeenkomst met annelyze waarop alle afwijkingen op de algemene voorwaarden vermeld zijn.
1.4 Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

2. Offertes

2.1 Elke offerte van annelyze is geheel vrijblijvend en niet bindend totdat deze door beide partijen aanvaard wordt.
2.2 Een offerte blijft 2 weken geldig tenzij anders vermeld. Binnen deze 2 weken moet de ondertekende offerte terug bezorgd zijn aan annelyze of moet er een akkoord via e-mail gestuurd worden naar annelyze. Vanaf het moment dat de klant deze termijn overschrijdt kunnen het bedrag, het uurtarief en de leveringstermijn van de offerte gewijzigd worden.
2.3 Wijzigingen bovenop de oorspronkelijke overeenkomst zijn pas geldig wanneer deze opgesomd worden in een aanvullende offerte die door beide partijen aanvaard wordt.
2.4 Een aanvaarde offerte vervangt elke andere voorgaande afspraak, zowel schriftelijke als mondelinge afspraken.

3. Prijzen en uitvoering

3.1 Alle prijzen en leveringstermijnen zijn niet bindend voor annelyze en kunnen aangepast worden indien de omstandigheden zich daartoe verplichten. Wijzigingen hieraan kunnen nooit leiden tot een schadevergoeding, terugname, prijsvermindering of verbreking van de overeenkomst.
3.2 De uitvoering van de in de offerte afgesproken werken vangen ten vroegste aan van zodra het voorschot van 30% op het totale offertebedrag ontvangen is, tenzij anders vermeld.
3.3 Een annulatie kan tot zolang annelyze nog geen werken uitgevoerd heeft. Bij annulatie moet een schadevergoeding van 30% van de totale prijs betaald worden.
3.4 Indien werd afgesproken dat de uitvoering in fasen zal gebeuren zal er per fase een goedkeuring gevraagd worden. Werken aan volgende fasen kunnen pas aanvangen vanaf het moment dat de vorige fase aanvaard is.
3.5 annelyze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan onjuiste of onvolledige informatie van de klant.
3.6 Indien er in de offerte vermeld wordt dat er bepaalde gegevens of documenten nodig zijn van de klant en deze worden niet tijdig aangeleverd dan kan dit gevolgen hebben op de leveringstermijn.
3.7 annelyze heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, al dan niet in onderaanneming.

4. Beëindiging

4.1 De leveringstermijn eindigt bij voorlopige oplevering of publicatie op het internet. Deze oplevering gaat steeds gepaard met een bericht van annelyze.
4.2 Tot 15 werkdagen na deze voorlopige oplevering kan de klant nog opmerkingen doorgeven aan annelyze. Na deze termijn wordt de oplevering als definitief beschouwd en zullen verdere aanpassingen uitgevoerd worden aan het vooraf afgesproken uurtarief. De definitieve oplevering geschiedt stilzwijgend maar kan gepaard gaan met een bericht van annelyze.
4.3 Bij het beëindigen van overeenkomsten voor de definitieve oplevering blijft het oorspronkelijke factuurbedrag onverminderd verschuldigd, vermeerderd met de kosten die annelyze moet maken als gevolg van deze beëindiging en een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat nog ging gefactureerd worden.
4.4 annelyze kan een overeenkomst met de klant beëindigen wanneer laatstgenoemde zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en aanvullende overeenkomsten. Prijsafspraken in deze omstandigheden zie artikel 4.3.
4.5 Indien de klant geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren heeft annelyze het recht om de overeenkomst onmiddellijk zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. De klant heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Klachten

5.1 Aangeleverde diensten moeten door de klant grondig getest worden. Indien er ernstige gebreken vastgesteld worden in de werking van de aangeleverde website of software die door grondig testen van de klant konden worden blootgesteld voor de definitieve oplevering dan worden deze verholpen op kosten van annelyze.
5.2 Klachten over geleverde diensten dienen per aangetekende brief aan annelyze te worden bezorgd binnen de 10 dagen na oplevering.
5.3 Klachten met betrekking tot de factuur dienen per aangetekende brief aan annelyze te worden bezorgd binnen 10 dagen na de factuurdatum.
5.4 Klachten dienen steeds vergezeld te worden van een duidelijke en volledige omschrijving van de reden van de klacht.
5.5 Indien de termijn van 10 dagen wordt overschreven worden de diensten en/of facturen beschouwd als goedgekeurd en is betaling van het volledige factuurbedrag verschuldigd.

6. Hosting en domeinnamen

6.1 Voor de hosting van websites en registratie van domeinnamen doet annelyze beroep op een gespecialiseerde hostingpartner.
6.2 De rechten verbonden aan domeinnamen die via annelyze besteld worden komen steeds toe aan de klant.
6.3 Alle hostingcontracten worden aangegaan op jaarbasis en kunnen opgezegd worden ten laatste 1 maand voor de vervaldag. Bij laattijdige opzeg is het bedrag voor het volgende jaar verschuldigd.
6.4 Indien de betaling van 1 of meerdere hostingfacturen uitblijft kan annelyze vanaf 10 dagen na de factuurdatum de website deactiveren. Het oorspronkelijke factuurbedrag blijft onverminderd verschuldigd. annelyze is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van deze deactivatie.
6.5 De klant staat zelf in voor de transfer van een website bij het beëindigen van een hostingcontract bij annelyze. Eventuele assistentie hierbij zal aangerekend worden aan het op dat moment geldende uurtarief dat steeds op voorhand wordt medegedeeld.

7. Facturen en betalingsmodaliteiten

7.1 Alle facturen zijn ten laatste 30 dagen na de factuurdatum verschuldigd tenzij anders vermeldt op de factuur. Dit door overschrijving op het rekeningnummer van annelyze.
7.2 Elke betaling gebeurt in 3 fasen tenzij anders overeen gekomen en vermeld op de offerte. Na goedkeuring van de offerte maar voor aanvang van de werken wordt een voorschotsfactuur opgesteld en verstuurd van 30% van het afgesproken bedrag zoals dat vermeld is op de offerte. Bij voorlopige oplevering wordt een factuur opgesteld voor 50% van het afgesproken bedrag. Bij definitieve oplevering wordt een factuur opgesteld voor de resterende 20% van het afgesproken bedrag.
7.3 Vanaf het moment dat de klant de betalingstermijn overschreven heeft is hij/zij in gebreke en is hij/zij de officiële rentevoet inzake de wetgeving op betalingsachterstand in handelstransacties over het openstaande bedrag verschuldigd. Bovendien is er ook een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €200. annelyze zal de uitvoering van alle werken opschorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.
7.4 De klant is pas eigenaar van de geleverde goederen en/of diensten van zodra deze alle openstaande facturen met betrekking tot het geleverde goed of dienst betaald heeft.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Bij samenwerking met derden aanvaardt annelyze geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid van deze derden. annelyze kan dan ook op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met derde leveranciers.
8.2 Bij het aanvaarden van een overeenkomst aanvaarden beide partijen dat het om een inspanningsverbintenis gaat en geen resultaatsverbintenis.
8.3 Bij toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is de aansprakelijkheid van annelyze beperkt tot de terugbetaling van het door de klant betaalde bedrag of het opnieuw uitvoeren van de werken, naar keuze van annelyze. In geen geval kan annelyze aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade of gevolgschade zoals daling van omzet, verlies van cliënteel, verhoging in kosten, ... (niet beperkende lijst).
8.4 annelyze is niet aansprakelijk voor de inhoud van het materiaal, aangeleverd door de klant, dat op de website is aangebracht, noch voor de inhoud van de website ingegeven door de klant via het Content Management Systeem (CMS). Hieronder valt elke tekst, afbeelding, link, instelling, ... (niet beperkende lijst) die kan aangepast worden door de klant in het CMS.
8.5 De klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die hij/zij verzamelt, verspreidt en publiceert. Alle nodige auteursrechten, onkosten, boetes of vergoedingen zijn ten laste van de klant.
8.6 De klant moet er rekening mee houden dat informatie verstuurd via het internet kan onderschept worden door derden. annelyze kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de verzenden van geheime of vertrouwelijke informatie via het internet.
8.7 annelyze is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies bij het falen van de infrastructuur (zowel hard als software) waarop de website gehost staat. De klant dient zich hier zelf voldoende tegen te beveiligen en back-ups maken.

9. Overmacht

9.1 annelyze is niet aansprakelijk als er sprake is van een overmachtssitatie. In deze gevallen kan de klant geen schadevergoeding of prijsvermindering eisen.
9.2 Bij tijdelijke overmachtssituaties zal annelyze de overeenkomst alsnog proberen na te komen maar kan de leveringstermijn aangepast worden.
9.3 Indien de overeenkomst niet meer kan nageleefd worden zullen alle werken tot aan het moment van de overmacht gefactureerd worden.

10. Eigendomsrecht

10.1 Alle materiaal gemaakt door annelyze mag niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor het materiaal in eerste plaats gemaakt is, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming gegeven is.
10.2 annelyze behoudt het recht om de toegenomen kennis verwerft tijdens het uitvoeren van de opdracht ook in andere opdrachten te gebruiken behalve wanneer daarbij vertrouwelijke informatie zou doorgespeeld worden aan derden.
10.3 De ontwerpen, logo’s, tekeningen, ... (niet beperkende lijst) die aangeleverd worden door derden, waarmee annelyze een overeenkomst heeft, vallen onder de voorwaarden van die derde. Deze voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij annelyze vóór ondertekening van de offerte.
10.4 Het CMS valt onder de voorwaarden die gespecificeerd zijn bij het pakket. Deze voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij annelyze vóór ondertekening van de offerte.

11. Referenties

11.1 De klant gaat akkoord dat de ontwikkelde website in het portfolio van annelyze kan worden opgenomen of gebruikt worden voor andere promotie doeleinden tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt in de offerte.

12. Verwerking coördinaten en vertrouwelijke gegevens

12.1 De coördinaten van de klant en vertrouwelijke gegevens die tijdens het proces aan annelyze bezorgd zijn zullen enkel voor intern gebruik dienen en zullen in geen geval aan derden (behoudens onderaannemers) verstrekt worden tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Beide partijen zullen technische informatie en beroepsgeheimen nooit publiek maken of delen met derden (behoudens onderaannemers), zelfs nadat de overeenkomst is beëindigd.
12.2 De klant kan op elk moment de coördinaten bijgehouden door annelyze laten wijzigen of verwijderen.
12.3 De klant dient annelyze bij adreswijziging, wijziging in contactgegevens, emailadres, domeinnamen, ... (niet beperkende lijst) onmiddelijk op de hoogte te brengen. Indien dit niet gebeurt is de klant volledig aansprakelijk voor de schade geleden door annelyze ten gevolge van deze nalatigheid.

13. Nietigheid

13.1 Indien één of meerdere artikels van deze algemene voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak nietig verklaard worden blijven de overige artikels gelden. De nietig verklaarde artikels zullen door overleg van de klant en annelyze vervangen worden door nieuwe artikels die de bedoeling der partijen vatten.

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten gesloten met annelyze is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van geschillen omtrent de geldigheid, uitvoering, interpretatie, toepasselijkheid, opzeg of beëindiging van de overeenkomsten met annelyze of deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank te Dendermonde bevoegd.